Ostatní

statní možná zajímavé, možná nezajímavé věci.

doplněk k Městským pravidlům

1) Jakýkoliv pokus proniknout za bariéru chránící město je pova?ován za hrubé poru?ení zákona a trestá se smrtí obě?ením. Aristokraté budou s?ati. 2) Ve?kerá komunikace směřující přes ochranou bariéru podléhá schválení (týká se i vyu?ití magie ke komunikaci). Schvalovacím orgánem je rada města Milfort, jejím hlavním představitelem je starosta města p. Rukolov. Komunikaci hlaste předem kanceláři starosty nebo městské strá?i. Neschválená komunikace bude tvrdě postihována. 3) Zásobování potravinami a dal?ími komoditami, nutnými pro chod města, probíhá na příkaz městské rady. Komodity jsou přidělovány dle nahlá?ení pobytu jednotlivcům. Potraviny přiděluje městská strá?, ostatní přiděluje kancelář starosty. 4) Do odvolání platí zpřísněné tresty za kráde?e (zejména potravin) a násilnosti. 5) Po setmění se nedoporučuje vycházet z domovů. Kdokoliv, koho městská hlídka spatří po setmění v ulicích města je pova?ován za podezřelého a bude s ním nalo?eno dle zákona. 6) V?echny restaurace a hospody, stejně tak obchody mají od setmění do rozednění zavřeno. Poru?ení pravidla se přísně trestá.

Z deníku kronikáře města Milfortu

........ 10/6 léto: Rada města vydala vyhlá?ku, ?e proto?e leto?ní úroda byla nízká, tak se sni?ují daně z obdělávané půdy na polovinu, tj. 5 st za 1 korec. 1/1 plodno: V noci ze včerej?ka na dne?ek do?lo ve čtvrti kouzelníků a alchymistů k nějakému velkému výbuchu. Městská strá? povolala starostu a ten nechal povolat členy mágské rady. Při výbuchu zemřel mistr kouzelnických umění I. stupně Vandam Kornelius. Mágská rada označila místo za velmi nebezpečné a ihned nechala přilehlé okolí vyklidit. Úkolu se ujali učni magických učení pod dozorem svých mistrů. Oblast je uzavřena a hlídána městskou strá?í. 2/1 plodno: Mno?í se hlasy (zvlá?tě mezi kouzelníky a alchymisty) tvrdící, ?e v domě neblaze zesnulého mistra Kornelia se objevují tvorové z pekelných a podzemních rozměrů a jiných sfér. Rada mágů toto oficiálně dementovala a distancuje se od členů kouzelnické obce ?ířících tyto popla?né zprávy. 3/1 plodno: V noci na dne?ek do?lo k úmrtí dvou členů městské strá?e a jednoho občana města. Těla byla nalezena zohavená poblí? stře?ené zóny v alchymistické a kouzelnické čtvrti. Z výpovědí svědků (2 dal?í členové strá?e) vyplývá, ?e v?echny oběji byly zabity jakýmsi ohavným humanoidem se čtyřmi pa?emi, ohonem a rohy. Odpoledne starosta promluvil k lidem a sdělil, ?e se, dle odborných informací rady mágů, jednalo o náhodné prolnutí na?í sféry se sférou pekelnou a v?e je plně pod na?í kontrolou. 4/1 plodno: V noci se objevilo několik "démonů", jak je lidé označují, i mimo hlídanou oblast. Zemřelo 6 lidí,z toho jeden vá?ený obchodník a dva gardisté, kteří byli povoláni na noční hlídky. Ráno byl na hřbitově nalezen mrtvý hrobník. Něco mu rozervalo hrdlo a hrozně ho podrápalo. Zmizely těla mrtvých z minulé noci. 5/1 plodno: Je svoláno mimořádné neveřejné zasedání městské rady. Kně?í po?adují po kouzelnících vysvětlení toho, co se děje. Dle informací Pelorových kně?í du?e nedávno zemřelých nedoputovali svého odpočinku. Kouzelníci tvrdí, ?e problém zatím studují a ?e byly v této zále?itosti kontaktovány nejvy??í autority mágské komunity na univerzitě v Bílém městě, stejně tak je o situaci informován arcimág Velerad Vznosný II. Městská rada ?ádá od v?ech stran pokyny, jak má dále postupovat. Velitel městské strá?e Rovan pořaduje plné nasazení gardy, alespoň na noční hlídky, a mo?nost zásahu silou v domě kouzelníka Kornelia. Kouzelníci se ohrazují proti mo?nosti zásahu gardy v domě Kornelia. 6/1 plodno: V noci do?lo k masivnímu útoku démonů, kterého se účastnili ji? zabití mrtví lidé z minulých dní. Kně?í hovoří o povstávání nemrtvých a trestu od bohů. Celkem b?hem noci násilně zemřelo dal?ích 5 lidí. Strá?ným, kteří pře?ili útok ze dne 3/1 plodna se objevily bolavé puchýře na těle a není jim dobře. Dle Pelorových kně?í se jedná o nějakou neznámou chorobu. Magická léčba choroby a ran nezabrala. Kně?í se nyní pokou?í léčit vředy pomocí bylin a modlí se ke svému bohu. 7/1 plodno: Lidé se začínají bát chodit v noci na ulici. Bojí se i strá?e. Byl ustanoven speciální výbor pro ochranu města a ře?ení této situace. Členy jsou zástupci městské rady, kouzelníků, alchymistů, kně?ích, obchodníků představení jednotlivých cechů, ale i zástupci městské chudiny a mnichů ?ijících mimo město. 8/1 plodno: Pelorovým kně?ím, kteří, při?li do styku s nemocnými strá?nými se objevili tyté? boláky. Man?elka jednoho ze strá?ných je také posti?ena touto chorobou. Zdá se, ?e choroba je naka?livá. Útoky démmonů a nemrtvých neustávají. Počet zabitých nyní vzrostl na 50 (během jednoho týdne). 9/1 plodno: Bohatí lidé houfně opou?tějí město. Vzniká panika. Městská rada v?echny uji??uje, ?e v?e je pod kontrolou. Nikdo tomu ale nevěří. Choroba se rychle ?íří dál, ale nikdo nechce naka?ených pomáhat. Za městem z bývalých domů dělníků z ?achet byla zřízena provizorní kolonie pro nemocné hlídaná gardou. 10/1 plodno: Lidé začali prchat z města. Odpoledne asi kolem druhé hodiny se kolem města objevila obrovská duhově ?ářící polokoukle. Několik mě??anů zemřelo, kdy? se pokusili touto polokoulí projít. Brzy poté vystoupila Rada mágů se sdělením, ?e právě obdr?eli zprávu od arcimága Vznosného II, a bylo jim sděleno, ?e na Milfort byla dočasně (dokud nebude problém odstraněn) z důvodu ochrany okolního světa uvalena karanténa v podobě magické bariéry. Zásobování města bude prováděno pravidelně přes karanténní bránu umístěnou na cestě do Beklova. M?stská rada a starosta na doporučení Ochranného výboru vyhlásili Doplněk k Městským pravidlům, je platný ihned. 1/2 plodno: Zásoby potravin se zú?ily, úroda zústala neuklizená na polích. Ka?dý se bojí, aby se nenakazil. U? se objevili naka?ení i mezi slu?ebnictvem tady na radnici. Starosta rozhodl, ?e město bude nadále řídit z vlastního domu ve čtvrti bohatých mě??anů. Kolem jsou strá?e a obyčejní lidé se tam vůbec nedostanou. Jsem teď bez zdroje informací, budu je muset shánět jinak. Zkusím něco zjistit od lidí na Náměstí trhů. 2/2 plodno: (dal?í zápisy chybí)


Nahoru
Rozcestnik
 • Kronika
 • Postavičky
 • Zkušenosti
 • Pravidla
 • Lokace
 • Ostatní

 • Zpět
 • Novinky
 • Rolemaster
 • Můj systém
 • D and D
 • Scénáře
 • Povídky
 • Uvahy
 • Onás
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Kniha návštěv
 • Autorizované